Znak klubu

Znak klubu

Vlaječka klubu

PRAVIDLA KOPANÉ

 

Používáte rozlišení

 

www.seznam.cz

 

 


DOBA HRY 
Rozdělení doby hry
Utkání trvá, pokud se obě zúčastněná družstva a rozhodčí nedohodnou jinak, dva poločasy po 45 minutách. Každá dohoda, kterou se změní doba hry, (např. pro nedostatečnou viditelnost se doba trvání poločasů zkrátí na 40 minut), musí být provedena před začátkem utkání, a musí být v souladu s řádem příslušné soutěže.

Poločasová přestávka
Hráči mají právo na poločasovou přestávku.
Poločasová přestávka nesmí být delší než 15 minut.
Řád příslušné soutěže musí obsahovat dobu trvání poločasové přestávky.
Doba trvání poločasové přestávky může být změněna pouze se souhlasem rozhodčího.

Nastavení promeškaného času
Rozhodčí nastaví každý poločas o dobu, která byla promeškána

 • střídáním,
 • zjišťováním stavu zraněných hráčů,
 • přepravou zraněných hráčů k ošetření mimo hrací plochu,
 • zdržováním hry nebo
 • z jiných důvodů.

Dobu hry nastaví rozhodčí podle svého měření.

Pokutový kop
Rozhodčí musí prodloužit dobu hry v každém poločase, aby mohl být proveden nebo opakován nařízený pokutový kop.

Prodloužení
Řád příslušné soutěže může obsahovat ustanovení o případném prodloužení doby hry o další dvě stejně dlouhé části, které bude využito v případě popsaném v pravidle X.

Nedohrané utkání
Utkání nedohrané z jakéhokoli důvodu se musí opakovat, není-li řádem příslušné soutěže stanoveno jinak.

ROZHODNUTÍ ČMFS
 1. Doba hry pro soutěžní utkání je stanovena takto:
  a) pro muže 2 poločasy po 45 minutách,
  b) pro starší dorost 2 poločasy po 45 minutách,
  c) pro mladší dorost 2 poločasy po 40 minutách,
  d) pro starší žáky 2 poločasy po 35 minutách,
  e) pro mladší žáky 2 poločasy po 30 minutách,
  f) pro přípravky a minifotbal 2 poločasy po 25 minutách,
  g) pro ženy 2 poločasy po 45 minutách,
  h) pro žákyně 2 poločasy po 35 minutách.
 2. Doba trvání poločasové přestávky je stanovena takto:
  a) v soutěžních utkáních 15 minut, pokud není Soutěžním řádem nebo Rozpisem soutěže stanoveno jinak,
  b) v přátelských utkáních dohodou družstev,
  c) v utkáních mládeže 15 minut; doba poločasové přestávky musí být dodržena,
  d) v turnajových utkáních propozicemi turnaje.
 3. O výsledku předčasně ukončeného utkání rozhodne příslušný řídící orgán. Nebylo-li utkání předčasně ukončeno z viny družstev, musí se celé utkání opakovat v novém termínu.
VÝKLAD K PRAVIDLU

  Doba hry

 1. Dobu hry měří rozhodčí od okamžiku, kdy byl správně proveden výkop k zahájení utkání, nikoli od okamžiku, kdy dal píšťalkou znamení k provedení tohoto výkopu.
  Znamení píšťalkou k ukončení doby hry dá rozhodčí:
  a) po uplynutí doby hry (včetně nastavené doby hry) ve druhém poločase, b) po uplynutí prodloužené doby hry, jestliže rozhodčí dobu hry prodloužil k provedení pokutového kopu nařízeného v normální době hry, c) po uplynutí doby prodloužení (včetně nastavené doby hry) v utkání, v němž bylo o výsledku podle herního řádu soutěže rozhodnuto v prodloužení doby hry, d) poté, co uznal branku v utkání, v němž bylo o výsledku podle herního řádu soutěže rozhodnuto dosažením branky v prodloužení doby hry, e) po uplynutí doby potřebné pro provedení kopů z pokutové značky v utkání, v němž se o výsledku rozhodlo těmito kopy.
 2. Pouze hodinky rozhodčího jsou směrodatné pro měření doby hry. Přesto se doporučuje, aby si je rozhodčí před zahájením utkání porovnal s hodinkami svých asistentů a s hodinkami čtvrtého rozhodčího, aby tak dobu hry mohli měřit i oni. Konečné rozhodnutí o trvání doby hry však náleží pouze rozhodčímu.
 3. V soutěžních utkáních nesmí rozhodčí předepsanou dobu hry zkrátit, ani kdyby družstva nastoupila až po uplynutí čekací doby.
  V přátelských utkáních může rozhodčí dobu hry zkrátit, např. pro pozdní nastoupení jednoho z družstev. Dobu hry však musí zkrátit rovnoměrně v obou poločasech, a musí o tom před utkáním informovat kapitány obou družstev.
 4. Pořádání mimořádných soutěží, turnajových utkání apod. s kratší dobou hry se řídí propozicemi soutěže (turnaje), které schvaluje příslušný řídící orgán. Rozhodčí musí být s těmito propozicemi před utkáním obeznámen.

  Nastavení doby hry

 5. Doba, kdy je míč ze hry, se započítává do doby hry, pokud přerušení vyplynulo z normálního průběhu hry. Doba hry promeškaná jiným způsobem se do doby hry nepočítá a rozhodčí je povinen ji nahradit. Ke zdržením, která se do doby hry nezapočítávají a která je rozhodčí povinen nastavením času nahradit, patří např.
 6. střídání hráčů (včetně neukončeného střídání), s výjimkou střídání provedeného o poločasové přestávce, nebo
 7. zjišťování stavu zraněného hráče na hrací ploše, jeho ošetřování nebo odnesení z hrací plochy, nebo
 8. doba promarněná při oslavách po dosažení branky, nebo
 9. převlékání úborů hráčů při výměně brankáře a hráče z pole, nebo
 10. jakékoli způsoby nesportovního zdržování hry, např. pomalý odchod vyloučeného hráče z hrací plochy, zakopávání míče mimo hrací plochu, zdržování při některém ze způsobů navázání hry, nebo
 11. oprava poškozené branky nebo výměna poškozených rohových praporků, nebo
 12. oprava vyznačení hrací plochy, nebo
 13. výměna poškozeného nebo zakopnutého míče, nebo
 14. vyklízení hrací plochy, na kterou vnikli diváci, nebo
 15. vyklízení prostorů hřiště, v nichž se bez souhlasu rozhodčího zdržují osoby na hře nezúčastněné, nebo
 16. dočasné přerušení hry z důvodu zhoršení povětrnostních podmínek, nebo
 17. přerušení způsobené poruchou osvětlení nebo přerušením dodávky elektrické energie, nebo
 18. jiné dočasné přerušení hry z důvodů nesouvisejících se hrou.

  Za každé zdržení uvedené v bodě a) nastaví rozhodčí nejméně 30 vteřin, za každé zdržení uvedené v bodě b) nastaví rozhodčí nejméně 1 minutu. Za ostatní zdržení nastaví dobu, po kterou zdržení trvalo.
  Dobu hry rozhodčí nastavuje zásadně v tom poločase, ve kterém byla promeškána. Délku nastavení doby hry oznámí rozhodčí krátce před řádným koncem každého poločasu vhodným způsobem asistentům rozhodčího a také kapitánům družstev, pokud o to požádají. Oznámenou délku nastavení dobu hry musí rozhodčí dodržet, pokud v nastavovaném čase znovu nevznikne povinnost dále nastavit dobu hry.

  Prodloužení doby hry

 19. Rozhodčí musí prodloužit dobu hry k provedení pokutového kopu, který byl nařízen v normální době hry. Pokud se provedení pokutového kopu musí opakovat, prodlouží rozhodčí znovu dobu hry o dobu potřebnou k jeho opakovanému provedení.

  Poločasová přestávka

 20. Od poločasové přestávky lze na přání obou družstev upustit. Kdyby však na poločasové přestávce trval třeba jen jediný hráč, musí rozhodčí stanovenou nebo dohodnutou dobu poločasové přestávky dodržet. V utkáních mládeže musí být doba poločasové přestávky dodržena vždy.
 21. Za dodržení stanovené nebo dohodnuté doby poločasové přestávky odpovídá rozhodčí. Poločasová přestávka včetně odchodu a návratu hráčů a rozhodčích na hrací plochu nemá být delší než 15 minut. Dobu trvání poločasové přestávky však rozhodčí může v odůvodněných případech upravit, např. prodloužit pro provedení kontroly totožnosti, nebo upravit z jiných důvodů, např. proto, že z utkání se provádí přímý TV přenos. Důvody úpravy doby poločasové přestávky uvede rozhodčí v zápise o utkání.

  Prodloužení doby hry k určení vítěze utkání

 22. Rozpis soutěže nebo propozice turnaje mohou stanovit že v případě, kdy po skončení normální doby hry bude výsledek utkání nerozhodný, se o vítězi utkání rozhodne v prodloužené době hry, např. o 2 x 15 minut. Rozpis soutěže nebo propozice turnaje mohou dále stanovit, že prodloužení doby hry skončí již v okamžiku, kdy některé z družstev dosáhne branky.
 23. Před prodloužením doby hry mají hráči nárok na přestávku, během níž se však rozhodčí a hráči obou družstev musí zdržovat na hrací ploše. Tato přestávka obvykle není delší než 5 minut, pokud Rozpis soutěže nebo propozice turnaje nestanoví jinak. Po skončení této přestávky provede rozhodčí s kapitány družstev losování, jímž se určí družstvo, které zahájí hru. Losování se provádí stejným způsobem jako před zahájením hry (viz čl. 1 pravidla VIII).
  Po uplynutí první poloviny prodloužené doby hry přestávka není; družstva si pouze vymění poloviny hrací plochy a ve hře se ihned pokračuje výkopem.
 24. Rozpis soutěže nebo propozice turnaje mohou rovněž stanovit, že v případech, kdy po skončení normální doby hry nebo po skončení prodloužené doby hry bude výsledek utkání nerozhodný, se vítěz utkání určí prováděním kopů z pokutové značky (viz příloha A Pravidel fotbalu). Doba nutná k provedení těchto kopů se do doby hry nezapočítává, ale přestupky proti pravidlům, jichž se hráči v této době dopustí, se kvalifikují jako přestupky v době hry.
 

Copyright © 2003 WWW.TJMRLINEK.CZ