Znak klubu

Znak klubu

Vlaječka klubu

PRAVIDLA KOPANÉ

 

Používáte rozlišení

 

www.seznam.cz

 

 


HRACÍ PLOCHA

Hrací plocha a její úprava musí odpovídat přiloženému plánku

           
                                 Označení součástí hrací plochy

Rozměry
Hrací plocha musí mít tvar obdélníka. Pomezní čára musí být vždy delší, než čára branková.
Délka: minimum 90 m (100 yardů), maximum 120 m (130 yardů)
Šířka: minimum 45 m (50 yardů), maximum 90 m (100 yardů)
Hrací plocha pro mezinárodní utkání
Délka: minimum 100 m (110 yardů), maximum 110 m (120 yardů)
Šířka: minimum 64 m (70 yardů), maximum 75 m (80 yardů)

Vyznačení
Hrací plocha musí být vyznačena dobře viditelnými čárami. Tyto čáry patří k tomu území, které ohraničují.
Delší ohraničující čáry se nazývají pomezní čáry, kratší se nazývají brankové čáry.
Všechny čáry jsou nejvýše 12 cm (5 palců) široké.
Hrací plocha je rozdělena na dvě poloviny středovou čárou. Uprostřed středové čáry je vyznačena středová značka. Kolem středové značky je vyznačen středový kruh o poloměru 9,15 m (10 yardů).

Brankové území
Brankové území je vyznačeno na obou koncích hrací plochy takto:
Kolmo ke každé brankové čáře se ve vzdálenosti 5,50 m (6 yardů) od brankových tyčí vyznačí směrem do hrací plochy čáry 5,50 m (6 yardů) dlouhé a jejich koncové body se spojí čárou rovnoběžnou s brankovou čárou. Prostor, který ohraničují tyto čáry a branková čára, se nazývá brankovým územím.

Pokutové území
Pokutové území je vyznačeno na obou koncích hrací plochy takto:
Kolmo ke každé brankové čáře se ve vzdálenosti 16,50 m (18 yardů) od brankových tyčí vyznačí směrem do hrací plochy čáry 16,50 m (18 yardů) dlouhé a jejich koncové body se spojí čárou rovnoběžnou s brankovou čárou. Prostor ohraničený těmito čárami a brankovou čárou se nazývá pokutové území.
V každém pokutovém území se na pomyslné kolmici k brankové čáře, vedené ze středu brankové čáry, vyznačí ve vzdálenosti 11 m (12 yardů) od brankové čáry vhodným způsobem pokutová značka. Od středu každé pokutové značky se mimo pokutové území vyznačí oblouk o poloměru 9,15 m (10 yardů), který se nazývá pokutový oblouk.

Praporky
V každém rohu hrací plochy se umístí nejméně 1,50 m (5 stop) vysoká a nahoře zaoblená tyč, na níž je připevněn praporek.
Stejná tyč s praporkem se může umístit na každé straně hrací plochy proti středové čáře ve vzdálenosti nejméně 1 m od pomezní čáry.

Rohové území
Kolem každého rohového praporku se na hrací ploše vyznačí čtvrtkruh o poloměru 1 m (1 yard).

Branka
Branka je umístěna uprostřed každé brankové čáry. Každou branku tvoří dvě svislé brankové tyče postavené ve stejné vzdálenosti od rohových praporků, které jsou nahoře spojeny břevnem. Vnitřní strany brankových tyčí jsou od sebe vzdáleny 7,32 m (8 yardů), spodní strana břevna je ve výši 2,44 m (8 stop) nad zemí.
Brankové tyče a břevno musí mít stejnou šířku, ne větší než 12 cm (5 palců). Branková čára musí být stejně široká jako brankové tyče a břevno. Sítě jsou upevněny na brankových tyčích, na břevně a na zemi za brankou; přitom musí být vhodně vypnuty tak, aby neomezovaly pohyb brankáře.
Brankové tyče a břevno musí být bílé.

                 
                                                            Branka

Bezpečnostní opatření
Branky musejí být pevně ukotveny v zemi. Přenosné branky mohou být použity jen za předpokladu, že splňují toto ustanovení.

ROZHODNUTÍ IFAB
 1. Jestliže se během utkání břevno posune nebo zlomí, rozhodčí hru přeruší a nechá břevno opravit nebo nahradit novým břevnem. Jestliže oprava branky není možná, rozhodčí utkání ukončí. Provaz nelze pokládat za dostatečnou náhradu břevna. Po opravě břevna naváže rozhodčí hru míčem rozhodčího v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII).
 2. Brankové tyče a břevno musí být zhotoveny ze dřeva, z kovu nebo z jiného schváleného materiálu. Jejich průřez může být čtvercový, obdélníkový, kruhový nebo eliptický a nesmějí být pro hráče nebezpečné.
 3. Na hrací plochu a její vybavení (včetně brankových sítí a prostoru, který ohraničují) je zakázáno umísťovat jakýkoli druh reklamy, ať pevný nebo pohyblivý. To platí od okamžiku, kdy družstva nastoupí na hrací plochu k zahájení hry až do ukončení prvního poločasu, a od zahájení druhého poločasu do ukončení hry.
  Žádné reklamy nesmějí být umístěny zejména na sítích, tyčích či břevnech branek a rohových (středových) praporcích. Na tomto příslušenství nesmí být připevněno ani žádné zařízení (kamery, mikrofony apod.), které přímo nesouvisí se hrou.
 4. Zobrazení emblémů nebo znaků FIFA, konfederací, národních asociací, svazů, lig, klubů a dalších subjektů na hrací ploše a na jejím vybavení, ať pevné či pohyblivé, je v průběhu utkání zakázáno, a to ve stejném rozsahu, jak je uvedeno v rozhodnutí 3.
 5. Mimo hrací plochu se na brankové čáře ve vzdálenosti 9,15 m (10 yardů) od rohového čtvrtkruhu může vyznačit kolmo na brankovou čáru pomocná značka, která při provádění kopu z rohu pomáhá zabezpečit dodržení předepsané vzdálenosti bránících hráčů.
ROZHODNUTÍ ČMFS
 1. V případě, že hrací plocha není způsobilá ke hře a utkání z tohoto důvodu nelze sehrát, jsou družstva povinna dohodnout se na náhradním termínu utkání. Výsledek dohody zaznamená rozhodčí do zápisu o utkání a podepíší ho vedoucí a kapitáni obou družstev.
 2. Šířka a tloušťka brankových tyčí a břevna nesmí být menší než 10 cm a větší než 12 cm. Hrany brankových tyčí a břevna musí být směrem do hrací plochy zaobleny.
 3. Branková čára musí být stejně široká jako je tloušťka brankových tyčí (10 - 12 cm) a vyznačena tak, aby se vnitřní a vnější obrysy čáry kryly s předními a zadními stranami brankových tyčí. Šířka všech ostatních čar na hrací ploše musí být stejná jako je šířka brankové čáry. Čáry musí být vyznačeny tak, aby netvořily žlábek nebo rýhu. Středová značka a pokutové značky se vyznačí bodem o průměru 22 cm.
 4. Hrát soutěžní utkání s poškozenou brankou není dovoleno. Dojde-li při soutěžním utkání k poškození branky, musí ji pořadatel utkání nejpozději do 30 minut uvést do předepsaného stavu. Není-li branka v této lhůtě opravena, rozhodčí soutěžní utkání ukončí a v zápise o utkání podá podrobnou zprávu. Každé jiné utkání lze zahájit nebo dohrát s poškozenou brankou za předpokladu, že hráčům nehrozí nebezpečí zranění.
 5. Je povoleno používat sítí z konopí, juty nebo z umělých vláken. Hrát soutěžní utkání s poškozenou brankovou sítí není povoleno. Dojde-li při soutěžním utkání k poškození sítě, musí ji pořadatel utkání nejpozději do 15 minut uvést do předepsaného stavu. Není-li síť v této lhůtě opravena, rozhodčí soutěžní utkání ukončí. Pro opravu poškozené sítě je zakázáno použití drátu nebo jiného podobného materiálu.
 6. Rozměry rohových a středových praporků jsou 60 x 40 cm; praporky musí být zhotoveny z látky výrazné barvy.
 7. Hrát soutěžní utkání bez rohových praporků není dovoleno. Dojde-li při soutěžním utkání k poškození rohového praporku, musí ho pořadatel utkání nejpozději do 15 minut uvést do předepsaného stavu. Není-li rohový praporek v této lhůtě opraven, rozhodčí soutěžní utkání ukončí a v zápise o utkání podá podrobnou zprávu.
 8. Na pomyslném prodloužení středové čáry se ve vzdálenosti nejméně 1 m od pomezních čar mohou umístit středové praporky. Středové praporky slouží pouze pro lepší orientaci hráčů na hrací ploše a nejsou povinnou součástí příslušenství hrací plochy, proto se bez nich utkání může sehrát.
 9. Příslušný řídící orgán je oprávněn povolit hrát soutěžní utkání žactva na hracích plochách, jejichž rozměry jsou menší, než je stanoveno pravidlem.
 10. Brankové tyče a břevno musí být bílé, přičemž za bílou barvu se považuje i barva stříbřitá.
VÝKLAD K PRAVIDLU

  Všeobecná ustanovení

 1. Vybavení hřiště a hrací plochy určují Pravidla fotbalu a upřesňuje Soutěžní řád, případně i Rozpis p
 2. Brankové, pokutové a rohové území musí mít předepsané rozměry i při minimálních rozměrech hrací plochy. Vzdálenosti 5,5 m pro vyznačení brankového a 16,5 m pro vyznačení pokutového území se měří od vnitřních okrajů brankových tyčí a vnějších okrajů brankových čár. Vzdálenost 11 m pro vyznačení pokutové značky se měří od vnějšího okraje brankové čáry ke středu pokutové značky. Střed pokutové značky je zároveň středem pro vyznačení pokutového oblouku.
 3. Soutěžní utkání nelze hrát bez sítí. Před utkáním se rozhodčí přesvědčí, zda brankové sítě jsou řádně upevněny a zda nejsou poškozeny. Sítě musí být vypnuty a upevněny tak, aby nemohly vzniknout nejasnosti při dosažení branky a jejich umístění musí brankářům poskytovat bezpečný a dostatečný prostor pro volný pohyb. Zjistí-li rozhodčí závady, postupuje stejně, jako v případě rozhodování o způsobilosti hrací plochy (viz čl. 14). Nelze-li závady odstranit, utkání nezahájí.
 4. Zjistí-li rozhodčí při přátelském utkání, že na sítích jsou neodstranitelné závady nebo sítě nejsou k dispozici, bude utkání řídit. Upozorní však kapitány družstev, že při rozhodování o dosažení branky bude spoléhat jen na svůj postřeh, a protože nemůže vyloučit omyl, předem odmítne případné námitky.
 5. Čáry ohraničující příslušná území jsou jejich součástí. Pro hru to znamená, že:
  a) přestupek na pomezní nebo na brankové čáře je přestupkem na hrací ploše,
  b) přestupek na čáře pokutového území je přestupkem v pokutovém území,
  c) je-li míč na pomezní nebo na brankové čáře nebo ve vzduchu nad některou z těchto čar, byť i jen malou částí, je stále na hrací ploše, a tedy i ve hře.
 6. Středová čára je součástí obou polovin hrací plochy. Proto hráč stojící na středové čáře je na vlastní polovině hrací plochy.
 7. Kolem hrací plochy se zřizuje pevné zábradlí nebo ohrazení, jehož umístění a tvar podléhá schválení řídícího orgánu. Pro zajištění bezpečnosti hráčů se má umístit ve vzdálenosti nejméně 4 m od brankových a 2 m od pomezních čar.
 8. Prostor, kterým rozhodčí a hráči procházejí z kabin na hrací plochu, musí být zabezpečen proti vniknutí diváků.
 9. K vybavení hřiště patří i kryté lavičky pro příslušníky družstev. Lavičky pro příslušníky družstev mají umožňovat sezení pro 12 osob, musí být odděleny od hlediště a musí být zabezpečeny proti vhazování předmětů z hlediště.
 10. Zjistí-li rozhodčí na hrací ploše nebo v její bezprostřední blízkosti závady, např. předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost hráčů, požádá hlavního pořadatele o jejich odstranění; přitom postupuje stejně, jako v případě rozhodování o způsobilosti hrací plochy (viz čl. 14). Nelze-li závady odstranit, utkání nezahájí.
 11. Na hrací plochu nebo její příslušenství se nesmějí umísťovat žádné reklamy nebo emblémy. Rozhodnutí IFAB (č. 3 a 4) však není směrováno proti používání reklam přenosného charakteru, např. vlajkám, umístěným před utkáním nebo o poločasové přestávce na hrací plochu. Tyto reklamy však musí být před nástupem družstev na hrací plochu odstraněny.

  Způsobilost hrací plochy

 12. O způsobilosti hrací plochy rozhoduje jedině a s konečnou platností rozhodčí. Při rozhodování o způsobilosti hrací plochy musí rozhodčí dbát, aby sport zbytečně nepoškodil.
 13. Před zahájením hry se rozhodčí přesvědčí, zda hrací plocha je způsobilá pro hru. Rozhodčí hru nezahájí, zjistí-li, že stav hrací plochy neumožňuje regulérní průběh utkání nebo že by mohl přivodit zranění hráčů.
 14. Zjistí-li rozhodčí, že hrací plocha je nezpůsobilá ke hře, ale že podle jeho názoru ji lze do způsobilého stavu uvést, požádá hlavního pořadatele o odstranění zjištěných závad. V případě, že se hrací plochu nepodaří uvést do způsobilého stavu do úředně stanoveného začátku utkání, ale je oprávněný předpoklad, že pořadatel utkání je schopen závady odstranit, vyčká rozhodčí dále, nejdéle však předepsanou čekací dobu, tj. nejvýše do 20 minut po úředně stanoveném začátku utkání a potom s konečnou platností rozhodne.
  Skutečnost, že pořadatel ve smyslu tohoto článku odstraňuje zjištěné závady, nezbavuje družstva povinnosti splnit předepsané formality, tj. zejména řádně vyplnit zápis o utkání a zajistit převléknutí hráčů do sportovní výstroje.
 15. Je-li hrací plocha podle názoru rozhodčího nezpůsobilá ke hře a je zřejmé, že zjištěné závady nebude možno odstranit ani v čekací době, oznámí rozhodčí rozhodnutí o nezpůsobilosti hrací plochy kapitánům a vedoucím družstev ihned poté, jakmile to zjistí. Vedoucí družstev vyplní zápis o utkání a zabezpečí splnění všech předepsaných náležitostí včetně případné kontroly totožnosti hráčů; ti se však nemusejí převlékat do sportovní výstroje.
 16. Neuzná-li rozhodčí hrací plochu za způsobilou k soutěžnímu utkání, nesmí se na této hrací ploše hrát ani přátelské utkání. Na této hrací ploše nesmí žádné utkání řídit ani jiný kvalifikovaný rozhodčí do doby, než se hrací plocha opět stane způsobilou ke hře.
 

Copyright © 2003 WWW.TJMRLINEK.CZ