Znak klubu

Znak klubu

Vlaječka klubu

PRAVIDLA KOPANÉ

 

Používáte rozlišení

 

www.seznam.cz

 

 


MÍČ
Technické parametry
Rozměry a materiál

Míč odpovídající pravidlu

 • musí být kulatý,
 • musí být zhotovený z kůže nebo jiného schváleného materiálu,
 • nesmí mít obvod větší než 70 cm (28 palců) a menší než 68 cm (27 palců),
 • na začátku hry nesmí mít hmotnost větší než 450 g a menší než 410 g,
 • musí mít vnitřní tlak mezi 0,6-1,1 atm, tj. 600-1100 g/cm2 (měřeno na úrovni moře).

Výměna poškozeného míče

Rozhodnutí IFAB
 1. V soutěžních utkání FIFA a v soutěžních utkáních konaných pod záštitou konfederací se smějí použít pouze míče nesoucí některé ze tří uvedených označení:
  • FIFA APPROVED (schváleno FIFA) nebo,
  • FIFA INSPECTED (přezkoumáno FIFA) nebo,
  • osvědčení INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARDS.

  Uvedené označení říká, že míč byl testován a shledán v souladu se specifikací technických požadavků, které byly stanoveny pro každou z výše uvedených kategorií a kterými byly blíže upřesněny základní parametry míče uvedené v pravidle II. Dodatečné technické požadavky pro každou z uvedených kategorií byly přezkoumány a schváleny FIFA a jejich kontrolu provádějí instituce určené FIFA.
  Národní asociace si mohou vyhradit právo používat ve svých soutěžích pouze míče nesoucí jedno ze shora uvedených označení.
  Ve všech ostatních utkáních musí použitý míč splňovat ustanovení
  pravidla II.

 2. V soutěžních utkáních FIFA a v soutěžních utkáních hraných pod záštitou konfederací a národních svazů nesmějí být na míči jakákoliv reklamní označení nebo symboly s výjimkou symbolů soutěže a s výjimkou oficiální značky výrobce míče. Řídící orgán soutěže může omezit počet a velikost takových symbolů a značek.
Rozhodnutí ČMFS
 1. V utkání žáků je dovoleno použít ke hře míče, jehož obvod je 64-68 cm a jehož hmotnost činí 360-400 g.
 2. V utkání žákyň je dovoleno použít ke hře míče, jehož obvod je 62-66 cm a jehož hmotnost činí 340-390 g.
 3. Použije-li se v soutěžním utkání ke hře jiného míče, než některého z míčů uvedených v rozhodnutí IFAB č. 1, nesmí na něm být s výjimkou značky výrobce umístěna žádná jiná reklamní značka nebo symbol.
Výklad k pravidlu
 1. Nejpozději 20 minut před úředním začátkem utkání je pořadatel utkání povinen předat rozhodčímu míč a náhradní míče. Počet náhradních míčů stanoví Soutěžní řád, popřípadě Rozpis soutěže. Všechny míče musí odpovídat ustanovení pravidla. V utkáních hraných při umělém osvětlení nebo vysílaných televizí je dovoleno použít míče s tenkou vrstvou světlého laku.
 2. Před zahájením utkání se rozhodčí přesvědčí, zda míč a náhradní míče mají správný tvar, rozměry a hmotnost, a zda jejich obal odpovídá ustanovením pravidla. Není-li po ruce přístroj na měření tlaku, posoudí rozhodčí správné nahuštění míče podle vlastního uvážení.
 3. Náhradní míče jsou v průběhu utkání uloženy u toho středového praporku, který je blíže k lavičkám pro příslušníky družstva, pokud není Soutěžním řádem, Rozpisem soutěže, popřípadě rozhodčím stanoveno jinak.
 4. O způsobilosti míče rozhoduje výhradně rozhodčí. Zjistí-li rozhodčí v průběhu utkání, že míč se stal nezpůsobilým ke hře, nebo že se z důvodu značného zvýšení hmotnosti stal nebezpečným pro hráče, zajistí jeho výměnu. Předepsaná hmotnost míče platí pouze pro začátek utkání a za sychravého nebo deštivého počasí se jeho hmotnost může v průběhu utkání poněkud zvýšit. Tím se však míč ještě nestává nezpůsobilým ke hře.
 5. Na upozornění kapitána družstva je rozhodčí povinen provést kontrolu míče. Kontrolu míče provede v přerušené hře a zjistí-li na míči závadu, zajistí jeho výměnu. Přeruší-li rozhodčí z tohoto důvodu hru, učiní tak až v okamžiku, kdy tím nebude poškozeno žádné z družstev. Hru naváže míčem rozhodčího v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení k pravidlu VIII).
 6. Náhradní míč musí pořadatel utkání na pokyn rozhodčího dodat ihned. Nedodá-li pořadatel náhradní míč ihned, stanoví rozhodčí k jeho dodání přiměřenou lhůtu, nejvýše však 5 minut. Není-li náhradní míč ani po uplynutí stanovené lhůty k dispozici, rozhodčí utkání předčasně ukončí, a v zápise o utkání podá podrobnou zprávu.
 7. Jestliže míč praskne nebo se stane nezpůsobilým ke hře v době, kdy je hra přerušena, vymění se míč a ve hře se pokračuje způsobem odpovídajícím důvodu přerušení hry. To platí i pro případ, že měla být hra navázána míčem rozhodčího.
 8. Stane-li se míč nezpůsobilým ke hře nebo praskne-li míč dříve, než je správně proveden některý kop, vhazování nebo míč rozhodčího, nechá rozhodčí po výměně míče příslušný kop, vhazování nebo míč rozhodčího opakovat.
 9. Octne-li se v době, kdy je míč ve hře, na hrací ploše další míč, a je-li tím ovlivněna hra, rozhodčí hru přeruší a po odstranění druhého míče z hrací plochy naváže hru míčem rozhodčího v místě, kde byl původní míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII).
 10. Míč schválený rozhodčím ke hře zůstává pod dohledem rozhodčího až do konce utkání, tedy i o poločasové přestávce. Schválené náhradní míče jsou pod dohledem pořadatele utkání.
 

Copyright © 2003 WWW.TJMRLINEK.CZ