Znak klubu

Znak klubu

Vlaječka klubu

PRAVIDLA KOPANÉ

 

Používáte rozlišení

 

www.seznam.cz

 

 


DOPLNĚK PRAVIDEL platných od 1.7.2019

ÚVOD

   Fotbalová pravidla jsou do značné míry proslulá svou konzervativností a zdánlivou neměnností. Je to dáno jak tradicí, tak i pevně zavedenými zvyklostmi uplatňovanými při jejich změnách. V loňském roce však Mezinárodní výbor pro pravidla FIFA (IFAB) tuto tradici po dlouhé době porušil, a poprvé od roku 1938 přistoupil k zásadním úpravám, kterými podstatně změnil nejen obsah, ale i vzhled pravidel. Přitom byl veden nejen snahou učinit text, který pro dnešní dobu již zněl poněkud archaicky a „šroubovaně“, modernějším a srozumitelnějším, ale reagoval i na vývoj samotné hry, a více tak přizpůsobil literu zákona živé skutečnosti.

   FIFA vydává Pravidla fotbalu ve čtyřech oficiálních jazycích, angličtině, němčině, francouzštině a španělštině. Při překladech dbá nejen na přesné převedení odborných termínů, ale snaží se v těchto jazycích vyjádřit i všechny významové odstíny. Proto i my jsme se při překladu do češtiny snažili postupovat podobně, a překlad jsme přizpůsobili zavedené a tradiční fotbalové terminologii.

   Rozhodnutími ČMFS se u některých pravidel stanovují další podmínky pro utkání hraná v rámci ČMFS, a sice pro ty případy, které vlastní pravidlo neřeší nebo řeší pouze rámcově. Doporučujeme, abyste věnovali pozornost i těmto Rozhodnutím ČMFS, protože pro utkání hraná v ČR mají rovněž platnost zákonné normy. Výklad k pravidlu má pomoci praktické aplikaci pravidel na hrací ploše; vychází vždy ze znění pravidla a v žádném případě s ním nesmí být v rozporu. Je zaměřen na typické herní situace a podrobněji popisuje řešení problémů, s nimiž se při hře můžete nejčastěji setkat.

   Málokdo z běžných fotbalových příznivců si uvědomuje jednu velice závažnou skutečnost. Pravidla fotbalu, podobně jako pravidla některých dalších kolektivních sportů, jsou postavena na dvou principech. Pro některé herní situace je rozhodčímu již předem dán pravidly přesný postup, a rozhodčí v dané situaci nesmí jednat jinak. Jestliže například míč přejde pomezní čáru, musí rozhodčí nařídit vhazování ve prospěch některého družstva, a jinou alternativu k tomuto postupu nemá. Pro řadu dalších případů však pravidla opravňují rozhodčího k tomu, aby tyto situace řešil podle svého vlastního - subjektivního - uvážení, a pro tyto případy je v pravidlech použita formulace "podle názoru rozhodčího". Z toho vyplývají dvě podstatné skutečnosti: rozhodčí má plné právo řešit tyto situace tak, jak je viděl on sám, a hráči mají povinnost jeho rozhodnutí respektovat. Typickým příkladem je pravidlo XI o ofsajdu: útočník může být v okamžiku, kdy jeho spoluhráč vystřelí na branku, sám v prostoru mezi brankářem a posledním obráncem soupeřova družstva, ale v ofsajdu bude jedině v případě, jestliže v okamžiku střely na branku - podle názoru rozhodčího - aktivně ovlivňoval hru. K posouzení této situace je tedy přímo pravidlem dáno rozhodčímu právo uplatnit k situaci svůj subjektivní názor, který se dopředu nedá, pro různé rozhodčí a pro všechny případy, sjednotit.


ODBORNÉ POJMY A ZKRATKY
stadion
objekt vymezený k provozování sportovní činnosti; člení se na hlediště a hřiště
hlediště
hlediště je část stadiónu určená pro diváky
hřiště
uzavřená, zpravidla oplocená vnitřní část stadiónu, vyhrazená pro sportovce, do které mají přístup pouze přesně určené osoby, na níž je vyznačena hrací plocha
hrací plocha
část hřiště vyznačená v souladu s pravidly fotbalu
utkání
začíná správně provedeným výkopem a končí závěrečným signálem rozhodčího
soutěžní utkání
utkání mistrovské nebo utkání Poháru ČMFS
úřední začátek utkání
hodina začátku utkání nařízená řídícím orgánem
čekací doba
pro rozhodčího a družstva činí 20 minut, pokud není Pravidly fotbalu nebo Soutěžním řádem stanoveno jinak
družstvo
pod pojmem družstvo se rozumí oddíl i klub
rozhodčí
rozhodčí, který je držitelem platné Licence rozhodčího, a který je delegován k řízení utkání
kvalifikovaný rozhodčí
rozhodčí, který je držitelem platné Licence rozhodčího
čtvrtý rozhodčí
rozhodčí delegovaný k utkání jako čtvrtý rozhodčí (jeho úkoly jsou specifikovány v příloze C).
oddílový rozhodčí
rozhodčí bez platné Licence rozhodčího, řídící utkání na základě dohody družstev v případě, že se rozhodčí nedostaví, nebo v případě, že rozhodčí není k řízení zápasu delegován
asistent rozhodčího
rozhodčí, který je držitelem Licence rozhodčího a který je delegován k utkání ve funkci asistenta rozhodčího
AR1, první asistent rozhodčího
rozhodčí, který je držitelem Licence rozhodčího; v delegaci na utkání je uveden na prvním místě
AR2, druhý asistent rozhodčího
rozhodčí, který je držitelem Licence rozhodčího; v delegaci na utkání je uveden na druhém místě
oddílový pomezní rozhodčí
člen oddílu nebo oddílem vybraná osoba, která na základě dohody družstev vykonává funkci pomezního rozhodčího v případě, že k utkání nebyl delegován nebo se nedostavil asistent rozhodčího
delegát utkání (není-li řídícím orgánem označen jinak)
zástupce řídícího orgánu, který byl delegován k utkání, aby kontroloval a podal zprávu o plnění povinností stanovených Pravidly fotbalu, řády a směrnicemi, a zprávu o výkonu rozhodčího a jeho asistentů
příslušníci družstva
hráči, náhradníci a funkcionáři družstva uvedení v zápise o utkání; příslušníky družstva jsou i hráči vystřídaní, vyloučení a odvolaní kapitánem ze hry a náhradníci vyloučení z účasti na hře
funkcionáři družstva
osoby uvedené v zápise o utkání vykonávající funkce vedoucího družstva, trenéra, asistenta trenéra, lékaře případně zdravotníka a maséra (povinnosti jednotlivých funkcionářů uvádí Soutěžní řád)
osoby na hře zúčastněné
11 hráčů, kteří tvoří družstvo na hrací ploše; dále hráči, kteří doplňují družstvo, jež nezahájilo hru s plným počtem hráčů, a hráči, kteří, ať již se souhlasem rozhodčího nebo i bez něj, dočasně opustili hrací plochu
osoby na hře nezúčastněné
náhradníci, hráči vystřídaní, vyloučení nebo odvolaní kapitánem družstva ze hry, náhradníci vyloučení z účasti na hře, a dále funkcionáři družstva a osoby jiné
osoby jiné
všechny osoby, které nejsou příslušníky družstva, např. pořadatelé, členové správy stadiónu, příslušníci Policie ČR a bezpečnostních agentur, pracovníci sdělovacích prostředků, diváci apod.
vnější vliv
cizí těleso, které se v průběhu hry ocitne na hrací ploše; může jím být také osoba na hře nezúčastněná, nebo zvíře
vyloučení z účasti na hře
týká se hráčů před zahájením hry a náhradníků před i po zahájení hry
vyloučení ze hry
týká se hráčů po zahájení hry
vykázání
opatření rozhodčího (bez udělení osobního trestu), rozumí se jím vykázání z hrací plochy, nebo z lavičky pro příslušníky družstva a z prostoru hřiště
ČR
Česká republika
FIFA
Fédération Internationale de Football Association
UEFA
Union des Associations Européennes de Football
IFAB
International Football Association Board
ČMFS
Českomoravský fotbalový svaz
AR1
asistent rozhodčího 1
AR2
asistent rozhodčího 2

Na této stránce je čerpáno z www.fotbal.cz
 

 

Copyright © 2003 WWW.TJMRLINEK.CZ