Znak klubu

Znak klubu

Vlaječka klubu

PRAVIDLA KOPANÉ

 

Používáte rozlišení

 

www.seznam.cz

 

 


POČET HRÁČŮ
Hráči
Utkání hrají dvě družstva. Každé družstvo má nejvýše jedenáct hráčů, z nichž jeden musí být brankář. Utkání nesmí být zahájeno, jestliže některé z družstev má méně než sedm hráčů.

Střídání hráčů v soutěžních utkáních
K soutěžním utkáním FIFA, Konfederací a členských zemí FIFA smí družstvo nominovat nejvýše sedm náhradníků. Z nominovaného počtu náhradníků smějí být do hry nasazeni nejvýše tři.
Herní řád každé soutěže musí obsahovat jasné ustanovení, kolik náhradníků smí družstvo k utkání nominovat. Tento počet je nejméně tři a nejvýše sedm náhradníků.

Střídání hráčů v ostatních utkáních
V každém jiném utkání smí být do hry nasazeno až pět náhradníků jestliže družstva

 • se dohodnou na maximálním počtu náhradníků, které smějí nasadit do hry, a
 • před utkáním o dohodě informují rozhodčího.

V případě, že se družstva na počtu náhradníků nedohodnou, nebo v případě, že výsledek vzájemné dohody nesdělí před utkáním rozhodčímu, smí každé družstvo nasadit do hry nejvýše tři náhradníky.

Všechna utkání
V každém utkání musí být jména náhradníků, nominovaných k utkání, rozhodčímu oznámena nejpozději před zahájením hry. Náhradníci, jejichž jména nebyla před utkáním oznámena rozhodčímu, nesmějí být nasazeni do hry.

Průběh střídání
Kteréhokoli hráče může vystřídat náhradník při dodržení těchto podmínek

 • Rozhodčí musí být o zamýšleném střídání napřed informován.
 • Náhradník smí vstoupit na hrací plochu až poté, co ji opustí střídaný hráč a on dostane ke vstupu na hrací plochu od rozhodčího souhlas.
 • Náhradník smí vstoupit na hrací plochu od středové čáry a jen v době, kdy je hra přerušena.
 • Střídání hráčů je ukončeno vstupem náhradníka na hrací plochu.
 • Vstupem na hrací plochu se náhradník stává hráčem a hráč, kterého náhradník vystřídal, jím přestává být.
 • Hráč, který byl vystřídán, se v tomtéž utkání nesmí znovu zúčastnit hry.
 • Všichni náhradníci podléhají autoritě a pravomoci rozhodčího bez ohledu na to, zda byli či nebyli nasazeni do hry.

Výměna brankáře
Kterýkoli hráč si smí kdykoli v průběhu hry vyměnit místo se svým brankářem, jestliže

 • rozhodčí bude o výměně předem informován a
 • jestliže se výměna provede v době, kdy hra bude přerušena.

Trestní ustanovení

  Jestliže náhradník vstoupí na hrací plochu bez souhlasu rozhodčího

  • rozhodčí přeruší hru,
  • napomene náhradníka tím, že mu ukáže žlutou kartu, a vykáže ho z hrací plochy,
  • hru naváže míčem rozhodčího v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII).

  Jestliže si hráč vymění místo s brankářem, aniž si před tím vyžádá souhlas rozhodčího

  • rozhodčí nechá pokračovat ve hře bez přerušení,
  • při nejbližším přerušení hry napomene oba provinivší se hráče tím, že jim ukáže žlutou kartu.

  Při jiném porušení tohoto pravidla

  • rozhodčí provinivšího se hráče napomene tím, že mu ukáže žlutou kartu.

  Navázání hry
  Jestliže rozhodčí přeruší hru, aby hráče napomenul

  • naváže hru nepřímým volným kopem, který provede hráč soupeře v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII).

Vyloučení hráče nebo náhradníka
Za hráče, který byl vyloučen z účasti na hře před zahajovacím výkopem, smí nastoupit pouze jeden z nahlášených náhradníků.
Za nahlášeného náhradníka, který byl před začátkem utkání nebo v jeho průběhu vyloučen z účasti na hře, nesmí být doplněn jiný náhradník.

Rozhodnutí IFAB
 1. Základní ustanovení pravidla III o minimálním počtu hráčů v družstvu může upravit národní svaz. IFAB je však toho názoru, že utkání by nemělo pokračovat, klesne-li počet hráčů v některém z obou družstev pod sedm.
 2. Trenér smí v průběhu hry udělovat hráčům taktické pokyny. Trenér ani ostatní funkcionáři družstva nesmějí opustit technickou zónu a vždy se musí chovat korektně.
Rozhodnutí ČMFS
 1. Minimální počet hráčů v družstvu je sedm.
 2. Každé družstvo je oprávněno vystřídat kdykoli v průběhu utání kteréhokoli hráče, ale jen v době, kdy je míč ze hry. Kapitán družstva je povinen informovat rozhodčího o tom, že jeho družstvo hodlá střídat hráče.
  a) V soutěžních utkáních musí před utkáním každé družstvo uvést do zápisu o utkání náhradníky družstva v počtu nejvýše sedmi osob, ze kterých smí v průběhu utkání vystřídat nejvýše tři hráče (pokud není Soutěžním řádem nebo Rozpisem soutěže stanoveno jinak).
  b) V přátelských utkáních se počet střídajících hráčů řídí dohodou zúčastněných družstev. S výsledkem dohody musí být rozhodčí seznámen již před zahájením utkání. Pokud rozhodčí není před zahájením utkání seznámen s dohodou o počtu střídajících hráčů, nebo pokud se družstva na počtu střídajících hráčů nedohodnou, smí každé družstvo vystřídat nejvýše tři hráče. V přátelských utkáních není družstvo povinno před utkáním uvést do zápisu o utkání jména náhradníků, kapitán družstva je však povinen nejpozději po ukončení utkání zápis o utkání doplnit o provedená střídání.
  c) V turnajových utkáních se počet náhradníků, jež je družstvo oprávněno nahlásit k utkání, a počet střídajících hráčů řídí herním řádem turnaje.
 3. Hráčům je povoleno osvěžit se v průběhu utkání nápojem, ale pouze na hrací ploše u pomezní čáry poblíž vlastní technické zóny a v době, kdy je míč ze hry. Láhve s nápoji musí být z plastické hmoty a v průběhu utkání musí být umístěny v technické zóně příslušného družstva; hráčům musí být podávány, je zakázáno je na hrací plochu vhazovat. Brankář se smí osvěžit také u své brankové čáry; láhve s nápoji může mít v prostoru své branky mimo hrací plochu umístěné tak, aby nemohly ovlivnit hru.
 4. Na lavičce pro příslušníky družstva se mohou při utkání zdržovat pouze příslušníci družstva. Za příslušníky družstva se považují hráči, náhradníci a povolený počet funkcionářů družstva. Za příslušníky družstva se považují i hráči vystřídaní, nebo odvolaní kapitánem ze hry. Vyloučení hráči (náhradníci) a funkcionáři, kteří byli rozhodčím v průběhu utkání vykázáni z prostoru hřiště, jsou i nadále příslušníky družstva, ale na lavičce pro příslušníky družstva a v prostoru hřiště se zdržovat nesmějí.
 5. Pro soutěžní utkání se okolo lavičky pro příslušníky družstva vyznačuje technická zóna (pokud není Rozpisem soutěže stanoveno jinak). Pokyny pro vyznačení a využívání technické zóny jsou uvedeny v příloze B Pravidel fotbalu.
Výklad k pravidlu

  Všeobecná ustanovení

 1. Utkání může být zahájeno, nastoupí-li za každé družstvo alespoň sedm hráčů, z nichž jeden musí být brankář.
 2. Z hráčů nastupujících k utkání musí být jeden vždy kapitán, u jehož jména bylo před zahájením utkání v zápise o utkání připsáno písmeno K (v kroužku). Jestliže je kapitán vystřídán, vyloučen ze hry nebo z jiného důvodu odstoupí ze hry, převezme jeho funkci se všemi právy i povinnostmi zástupce kapitána družstva. U jména zástupce kapitána družstva se v zápise o utkání dodatečně připíší písmena ZK (v kroužku).
  Jen kapitán družstva (popřípadě zástupce kapitána družstva) má v průběhu hry právo obracet se vhodným způsobem na rozhodčího, a to pouze v záležitostech týkajících se hry. Jeho jednání musí být vždy stručné, věcné a korektní, jinak se vystavuje nebezpečí, že ho rozhodčí napomene za nesportovní chování, případně vyloučí za hrubé nesportovní chování.
 3. Zraní-li se ještě před utkáním hráč družstva, doplní družstvo počet hráčů některým z nahlášených náhradníků, a současně družstvo smí doplnit počet náhradníků o dalšího náhradníka. Zraní-li se ještě před utkáním některý z náhradníků, může družstvo doplnit počet náhradníků o dalšího náhradníka. Provedené změny je nutno zaznamenat v zápise o utkání ještě před zahájením hry. O provedených změnách vyrozumí rozhodčí kapitána soupeřova družstva.

  Doklady hráčů

 4. Rozhodčí lékařskou prohlídku hráčů nekontroluje. Za platnou lékařskou prohlídku hráčů plně odpovídá oddíl, pokud není Soutěžním řádem stanoveno jinak.
 5. V registračním průkazu rozhodčí kontroluje:
  a) neporušenost průkazu,
  b) shodu jména a rodného čísla u hráče na registračním průkazu a v zápise o utkání,
  c) shodu názvu oddílu v registračním průkazu a v Rozpisu mistrovských soutěží,
  d) u mládeže nepřekročení věkové hranice,
  e) u průkazů s vyznačeným hostováním termín skončení hostování.

  Zjistí-li v registračních průkazech závady, nebo nastoupí-li družstva k utkání bez registračních průkazů, postupuje rozhodčí podle příslušných ustanovení Soutěžního řádu.

 6. Jestliže po podepsání zápisu o utkání kapitány obou družstev, ale ještě před zahájením utkání rozhodčí zjistí, že se některý z hráčů nebo náhradníků prokázal cizím registračním průkazem, vyloučí tohoto hráče (náhradníka) z účasti na hře a jeho registrační průkaz zašle společně se zápisem o utkání řídícímu orgánu. Za tohoto hráče smí nastoupit jiný hráč, ale družstvo nesmí doplnit počet náhradníků.
 7. Zjistí-li rozhodčí po zahájení utkání, že se některý z hráčů nebo náhradníků prokázal cizím registračním průkazem, vyloučí tohoto hráče ze hry (náhradníka z účasti na hře) a jeho registrační průkaz zašle společně se zápisem o utkání řídícímu orgánu. Za tohoto hráče nesmí nastoupit jiný hráč a družstvo nesmí doplnit počet náhradníků.
 8. V přátelských utkáních se kontrola registračního průkazu náhradníka může provést při střídání, pokud nebyla provedena již před zahájením hry.

  Doplňování družstva

 9. Jestliže družstvo zahájí utkání s menším počtem hráčů než 11, má právo kdykoli v průběhu hry doplnit počet hráčů na 11. Hráči, kteří doplňují družstvo, se považují za osoby na hře zúčastněné, i když se do hry ještě nezapojili.
 10. Kontrola registračního průkazu hráče, který doplňuje družstvo, a případná kontrola jeho totožnosti se provedou před vstupem hráče na hrací plochu, pokud tak nebylo učiněno již před utkáním. Rozhodčí zajistí, aby v případě potřeby kapitán družstva doplnil zápis o utkání o poločasové přestávce nebo nejpozději ihned po ukončení hry.
 11. Hráč, který doplňuje družstvo, smí nastoupit do hry jen v době, kdy je míč ze hry. V přerušené hře se od středového praporku ohlásí rozhodčímu a vyčká, až rozhodčí zkontroluje jeho výstroj, případně i registrační průkaz. Na hrací plochu vstoupí až poté, co mu rozhodčí udělí ke vstupu na hrací plochu souhlas.
 12. Vstoupí-li hráč, který doplňuje družstvo, na hrací plochu bez svolení rozhodčího v době, kdy je míč ve hře, jedná se o neoprávněný vstup na hrací plochu; rozhodčí hru přeruší, hráče napomene a nařídí ve prospěch soupeřova družstva nepřímý volný kop z místa, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII). Rozhodčí přitom m
  Jestliže hráč z místa za pomezní nebo brankovou čarou vysune do hrací plochy část těla nebo se dotkne míče, který je na hrací ploše, považuje to rozhodčí za vstup na hrací plochu.
  Dopustí-li se hráč, který doplňuje družstvo, po neoprávněném vstupu na hrací plochu dalšího přestupku, rozhodčí hru ihned přeruší, a kromě napomenutí za neoprávněný vstup na hrací plochu případně podle povahy přestupku udělí hráči ještě další osobní trest; hru naváže příslušným kopem v místě, kde se hráč dopustil přestupku, pro který rozhodčí přerušil hru (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII).
  V případě, že rozhodčí hráče, který doplňuje družstvo, vyloučí ze hry, pokračuje jeho družstvo ve hře s menším počtem hráčů.

  Náhradníci a střídání hráčů

 13. Každé družstvo smí v době, kdy je míč ze hry, vystřídat kteréhokoli hráče náhradníkem, a to kdykoli během utkání, tedy i o poločasové přestávce nebo v nastavené či v prodloužené době hry. Při provádění kopů z pokutové značky (viz příloha A Pravidel fotbalu) však může být vystřídán pouze zraněný brankář, pokud ovšem jeho družstvo již předtím nevyčerpalo předepsaný počet střídání. Náhradníci se považují za osoby na hře nezúčastněné.
 14. Střídání se provádí výhradně v době, kdy je míč ze hry. Náhradník je povinen se vhodným způsobem ohlásit rozhodčímu od středového praporku a vyčkat, až rozhodčí zkontroluje jeho výstroj, případně i registrační průkaz. Na hrací plochu smí vstoupit až poté, co mu rozhodčí udělí ke vstupu na hrací plochu souhlas.
  Střídání je ukončeno vstupem náhradníka na hrací plochu. Tímto okamžikem se z náhradníka stává hráč a z vystřídaného hráče osoba nezúčastněná na hře. Pokud střídání nebylo z jakéhokoli důvodu ukončeno, smí se odstupující hráč znovu do hry vrátit.
 15. Vstoupíli náhradník bez svolení rozhodčího na hrací plochu, a to v době, kdy je míč ve hře, jedná se o neoprávněný vstup na hrací plochu; v případě, že náhradník ovlivní hru, rozhodčí hru přeruší, náhradníka napomene a hru naváže míčem rozhodčího v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII). V případě, že náhradník neovlivní hru, nemusí rozhodčí hru přerušit ihned.
  Dopustí-li se tento náhradník po neoprávněném vstupu na hrací plochu dalšího přestupku, rozhodčí hru ihned přeruší, podle povahy přestupku případně udělí další osobní trest (vedle napomenutí za neoprávněný vstup na hrací plochu) a hru naváže míčem rozhodčího v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII).
  V případě, že rozhodčí tohoto náhradníka vyloučí z účasti na hře, pokračuje jeho družstvo ve hře s menším počtem náhradníků.
 16. Kapitán družstva je povinen informovat rozhodčího o tom, že jeho družstvo v průběhu poločasové přestávky provedlo vystřídání hráče náhradníkem, aby rozhodčí mohl zkontrolovat jeho výstroj (registrační průkaz), popřípadě aby kapitán soupeřova družstva mohl provést kontrolu jeho totožnosti. V utkáních mládeže informuje rozhodčího o provedeném střídání společně s kapitánem i vedoucí družstva. Před zahájením druhého poločasu se rozhodčí přesto přesvědčí, zda některé z družstev neprovedlo střídání.
 17. Družstvo má právo kdykoli odvolat kteréhokoli svého hráče ze hry; učiní tak prostřednictvím kapitána družstva, který to v době, kdy je hra přerušena, oznámí rozhodčímu utkání. Hráč, kterého kapitán družstva odvolá ze hry, se v tomto utkání již nesmí vrátit do hry, ale smí za něj nastoupit náhradník, pokud toto družstvo již předtím nevyužilo povoleného počtu střídání.
 18. Vystřídaný (odvolaný) hráč se považuje za osobu na hře nezúčastněnou, avšak smí až do konce hry zůstat na lavičce pro příslušníky svého družstva; i nadále však podléhá pravomoci rozhodčího.
 19. Vstoupí-li vystřídaný (odvolaný) hráč bez svolení rozhodčího na hrací plochu v době, kdy je míč ve hře, a svým vstupem ovlivní hru, rozhodčí hru přeruší, hráče vykáže z hrací plochy a hru naváže míčem rozhodčího v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII). V případě, že vystřídaný (odvolaný) hráč svým vstupem hru neovlivní, nemusí rozhodčí přerušit hru ihned. Přestupek vystřídaného (odvolaného) hráče rozhodčí popíše v zápise o utkání.
 20. Vstoupí-li na hrací plochu vyloučený hráč nebo náhradník, postupuje rozhodčí stejně jako ve čl. 19.

  Výměna hráčů

 21. Kterýkoli hráč z pole si může kdykoli v průběhu utkání, ale jen v době, když je míč ze hry, vyměnit své místo s brankářem; tato výměna se nepovažuje za střídání hráčů. Každá výměna, a tedy i ta, která se provede v poločasové nebo jiné přestávce, se však musí vždy předem ohlásit rozhodčímu.
  Zjistí-li dodatečně rozhodčí, že si brankář a jeho spoluhráč z pole vyměnili svá místa bez jeho vědomí, nepřerušuje z toho důvodu hru, ale brankáře i jeho spoluhráče napomene při nejbližším přerušení hry. Jestliže však rozhodčí z tohoto důvodu přece jen hru přeruší, naváže ji míčem rozhodčího v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII).

  Opuštění hrací plochy

 22. Hráč může bez předchozího svolení rozhodčího úmyslně opustit hrací plochu, jestliže:
  a) je zraněn,
  b) v útočné nebo obranné akci překročí pomezní nebo brankovou čáru a ihned se na hrací plochu vrátí,
  c) opustí hrací plochu, aby nebyl v ofsajdové pozici nebo v ofsajdu,
  d) opustí hrací plochu, aby provedl volný kop, kop od branky, kop z rohu nebo vhazování,
  e) opustí hrací plochu, aby přinesl míč, který se dostal mimo hrací plochu,
  f) opustí hrací plochu, aby uvedl svou výstroj do pořádku nebo aby doplnil její chybějící části.
 23. Kromě případů uvedených v čl. 22 si musí každý hráč, který chce opustit hrací plochu, vyžádat svolení rozhodčího; se svolením rozhodčího smí opustit hrací plochu i v době, kdy je míč ve hře.
  Opustí-li hráč úmyslně hrací plochu bez souhlasu rozhodčího (s výjimkou situací uvedených v čl. 22), jedná se o neoprávněné opuštění hrací plochy a rozhodčí jej při jeho návratu na hrací plochu napomene.
  Jestliže se hráč poté, co opustil hrací plochu bez svolení rozhodčího, dopustí v místě mimo hrací plochu dalšího přestupku, udělí mu rozhodčí osobní trest také za tento přestupek.
  Přeruší-li rozhodčí v těchto případech hru, naváže ji nepřímým volným kopem, který provede hráč soupeřova družstva v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení
  pravidla VIII).
  Jestliže rozhodčí kvalifikuje odchod hráče z hrací plochy jako projev hrubého nesportovního chování, vyloučí provinivšího se hráče ze hry.
 24. Dostane-li hráč od rozhodčího svolení k opuštění hrací plochy a zmocníli se při odchodu z hrací plochy míče nebo ovlivní-li jiným způsobem hru, chová se nesportovně. Rozhodčí přeruší hru, napomene provinivšího se hráče a nařídí ve prospěch soupeřova družstva nepřímý volný kop z místa, kde se přestupek stal (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII). Rozhodčí může uplatnit výhodu ve hře; jestliže ji uplatní, napomene provinivšího se hráče až při nejbližším přerušení hry.
 25. Chce-li se hráč, který se svolením rozhodčího opustil hrací plochu, vrátit zpět do hry, ohlásí se vhodným způsobem rozhodčímu. Se svolením rozhodčího smí vstoupit na hrací plochu kdykoli; v době, kdy je míč ve hře, se však smí vrátit pouze z místa za pomezní čárou. Hráč, který uváděl do pořádku svoji výstroj, musí s návratem vyčkat, až bude míč ze hry. Vrátí-li se hráč na hrací plochu bez svolení rozhodčího v době, kdy je míč ve hře, rozhodčí postupuje stejně jako ve čl. 12.
 26. Usoudí-li rozhodčí, že hráč je vážně zraněn, dovolí přístup na hrací plochu lékaři, popřípadě i masérovi družstva, ale pouze k ověření stavu zraněného hráče, nikoli k jeho ošetřování na hrací ploše, vyjma případu, kdy podle názoru rozhodčího by se přepravou hráče mimo hrací plochu mohl zhoršit jeho zdravotní stav.
 27. Hráč, který sám z důvodu zranění opustil hrací plochu, nebo který byl dopraven k ošetření mimo hrací plochu, se smí po ošetření se svolením rozhodčího vrátit zpět na hrací plochu kdykoli; v době, kdy je míč ve hře, se však smí vrátit pouze z místa za pomezní čárou. Hráč, který hrací plochu opustil s krvácejícím zraněním, se smí na hrací plochu vrátit zpět až poté, co si rozhodčí ověří, že jeho zranění již nekrvácí.
  Jestliže hráč opustí neoprávněně hrací plochu a pak se na hrací plochu znovu bez souhlasu rozhodčího vrátí a nedopustí se přitom jiného přestupku, za který musí být udělen osobní trest, považuje to rozhodčí pouze za jeden přestupek a potrestá hráče jedním napomenutím. Ve všech ostatních případech ale rozhodčí udělí osobní tresty za všechna provinění, která toho vyžadují.
 28. Opustí-li hráč hrací plochu, aby oslavil dosažení branky (viz čl. 15 a 16 pravidla X), vyzve ho rozhodčí, aby se neprodleně vrátil zpět. Neuposlechne-li hráč pokynu rozhodčího, napomene ho rozhodčí za neoprávněné opuštění hrací plochy.

  Menší počet hráčů

 29. Klesne-li v průběhu utkání počet hráčů jednoho družstva pod sedm, rozhodčí utkání ukončí a podá o tom zprávu v zápise o utkání. Rozhodčí ukončí utkání i v případě, když počet hráčů klesne pod sedm těsně předtím, než mohl být proveden nařízený pokutový kop nebo kop z pokutové značky.
 30. Má-li některé družstvo na hrací ploše sedm hráčů a jeden z nich v době, kdy je míč ve hře, opustí hrací plochu, takže počet hráčů jeho družstva klesne pod sedm, rozhodčí ihned přeruší hru. Poté u kapitána družstva zjistí, zda tento hráč bude moci pokračovat ve hře, nebo zda má jeho družstvo k dispozici jiného hráče, který by v souladu s pravidly mohl družstvo doplnit. V kladném případě určí rozhodčí přiměřenou lhůtu k doplnění družstva a po doplnění počtu hráčů na sedm naváže hru míčem rozhodčího v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII). Není-li možno doplnit počet hráčů na sedm, rozhodčí utkání ukončí.
 31. Obdobně jako v předešlém odstavci postupuje rozhodčí, klesne-li počet hráčů v družstvu pod sedm v důsledku vyloučení hráče ze hry.
 

Copyright © 2003 WWW.TJMRLINEK.CZ