Znak klubu

Znak klubu

Vlaječka klubu

PRAVIDLA KOPANÉ

 

Používáte rozlišení

 

www.seznam.cz

 

 


POKUTOVÝ KOP
Pokutový kop nařídí rozhodčí proti družstvu, jehož hráč se v době, kdy je míč ve hře, dopustí ve vlastním pokutovém území některého z deseti přestupků, za něž se nařizuje přímý volný kop.
Přímo z pokutového kopu může být dosaženo branky.
Rozhodčí prodlouží dobu hry, aby mohl být proveden pokutový kop nařízený před ukončením prvního nebo druhého poločasu nebo před ukončením některé z polovin prodloužení.

UMÍSTĚNÍ MÍČE A POSTAVENÍ HRÁČŮ
Míč musí být umístěn na značce pokutového kopu.
Hráč provádějící pokutový kop musí být jasně a zřetelně určen.
Brankář bránícího družstva musí být obrácen tváří k hráči provádějícímu pokutový kop a musí zůstat na vlastní brankové čáře mezi brankovými tyčemi, dokud kop není proveden.
Ostatní hráči kromě hráče provádějícího pokutový kop musí být:

 • na hrací ploše,
 • mimo pokutové území,
 • za značkou pokutového kopu,
 • nejméně 9,15 m od značky pokutového kopu.

ROZHODČÍ

 • dá znamení k provedení pokutového kopu, ale ne dříve, než hráči zaujmou postavení předepsané pravidlem,
 • rozhodne, kdy akce pokutového kopu byla ukončena.

PROVEDENÍ POKUTOVÉHO KOPU

 • Hráč provádějící pokutový kop musí do míče kopnout a nesmí hrát míčem podruhé dříve, než se ho dotkne jiný hráč.
 • Míč je ve hře, jakmile se po provedení kopu pohne směrem dopředu.

Provádí-li se pokutový kop v normální době hry nebo prodlouží-li rozhodčí po uplynutí jednoho z poločasů dobu hry, aby pokutový kop mohl být proveden nebo opakován, uzná rozhodčí branku i v případě, jestliže dříve, než míč přejde brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a pod břevnem do branky, se dotkne jedné nebo obou brankových tyčí, břevna, brankáře nebo několika z nich v jakékoli kombinaci.

TRESTNÍ USTANOVENÍ

  K porušení pravidla dojde po znamení rozhodčího k provedení pokutového kopu, ale dříve, než je míč ve hře:

  1. Pravidlo poruší hráč provádějící pokutový kop
   • rozhodčí nechá pokutový kop provést a
   • jestliže míč skončí v brance, nechá pokutový kop opakovat,
   • jestliže míč neskončí v brance, pokutový kop se neopakuje.
  2. Pravidlo poruší brankář
   • rozhodčí nechá pokutový kop provést a
   • jestliže míč skončí v brance, uzná branku,
   • jestliže míč neskončí v brance, nechá pokutový kop opakovat.
  3. Spoluhráč hráče provádějícího pokutový kop vkročí do pokutového území nebo se přiblíží k pokutové značce na menší vzdálenost než 9,15 m, nebo se přiblíží k brankové čáře na vzdálenost menší, než je vzdálenost pokutové značky
   • rozhodčí nechá pokutový kop provést a
   • jestliže míč skončí v brance, nechá pokutový kop opakovat,
   • jestliže míč neskončí v brance, pokutový kop se neopakuje,
   • jestliže se míč odrazí od brankáře, brankové tyče nebo břevna a provinivší se hráč se míče dotkne, rozhodčí přeruší hru a nařídí nepřímý volný kop ve prospěch bránícího družstva.
  4. Spoluhráč brankáře vkročí do pokutového území, nebo se přiblíží k pokutové značce na menší vzdálenost než 9,15 m, nebo se přiblíží k brankové čáře na vzdálenost menší, než je vzdálenost pokutové značky
   • rozhodčí nechá pokutový kop provést a
   • jestliže míč skončí v brance, branku uzná,
   • jestliže míč neskončí v brance, nechá pokutový kop opakovat.
  5. Pravidlo poruší hráči bránícího i útočícího družstva
   • rozhodčí nechá pokutový kop opakovat.

  K porušení pravidla dojde poté, když je míč ve hře.

  1. Hráč, provádějící pokutový kop, se podruhé dotkne míče (ale ne rukou) dříve, než se míče dotkne jiný hráč
   • rozhodčí nařídí nepřímý volný kop, který provede hráč soupeře z místa přestupku (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII).
  2. Hráč provádějící pokutový kop se úmyslně dotkne míče rukou dříve, než se míče dotkne jiný hráč
   • rozhodčí nařídí přímý volný kop, který provede hráč soupeře z místa přestupku (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII).
  3. Míč, který je v pohybu směrem ke brance, zasáhne cizí těleso
   • rozhodčí nechá pokutový kop opakovat.
  4. Míč zasáhne cizí těleso poté, co jej zahraje brankář nebo poté, co se odrazí od brankové tyče nebo od brankového břevna
   • rozhodčí musí přerušit hru,
   • hru naváže míčem rozhodčího v místě, kde vnější vliv zasáhl míč (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII).
VÝKLAD K PRAVIDLU

  Všeobecná ustanovení

 1. Pokutový kop rozhodčí nařizuje za přestupky uvedené v části A pravidla XII, kterých se hráči dopustili ve vlastním pokutovém území v době, kdy míč byl ve hře. Nařízení pokutového kopu nevylučuje, aby rozhodčí podle povahy přestupku neudělil provinivšímu se hráči také osobní trest.
 2. Před provedením pokutového kopu si smí kterýkoli hráč bránícího družstva vyměnit místo s brankářem, ale rozhodčí o tom musí být před tím uvědomen. Při výměně musí být respektována ustanovení pravidla III a pravidla IV.
 3. Pokutový kop smí provést kterýkoli hráč družstva, jež bude pokutový kop provádět. Rozhodčí, a alespoň brankář, který bude pokutovému kopu čelit, však musí vědět, který hráč pokutový kop provede. Jestliže pokutový kop začne provádět jiný hráč než ten, který byl určen, zastaví rozhodčí provádění pokutového kopu a provinivšího se hráče napomene za nesportovní chování.
 4. Nařídí-li rozhodčí, aby se pokutový kop opakoval, nemusí ho provádět týž hráč. Opakovaný pokutový kop může provést kterýkoli z hráčů družstva, v jehož prospěch byl pokutový kop nařízen, pokud je oprávněn zúčastnit se hry.
 5. Při provádění pokutového kopu nemohou být spoluhráči hráče provádějícího pokutový kop v ofsajdové pozici, protože podle ustanovení pravidla XIV musí již před provedením pokutového kopu všichni hráči být ve větší vzdálenosti od brankové čáry než je míč ležící v klidu na značce pokutového kopu. Pokud však hráči toto postavení před provedením pokutového kopu poruší, mohou být v ofsajdu.
 6. Praskne-li míč přímo po správně provedeném pokutovém kopu, nechá rozhodčí po výměně míče pokutový kop opakovat (výrazem „přímo“ se rozumí, že míč po provedení kopu praskl dříve, než se ho dotkl kterýkoli hráč nebo než narazil na brankovou tyč či břevno).
 7. Klesne-li před provedením pokutového kopu počet hráčů některého družstva pod sedm, nařízený pokutový kop se neprovádí a rozhodčí utkání ukončí.

  Provedení pokutového kopu

 8. Rozhodčí musí dbát, aby:
  a) nikdo z hráčů se bez souhlasu rozhodčího nezdržoval mimo hrací plochu (s výjimkou hráčů, kteří opustili hrací plochu podle ustanovení pravidla III); neuposlechne-li hr
  b) všichni hráči zaujali na hrací ploše postavení předepsané pravidlem, tzn., že všichni hráči, s výjimkou hráče provádějícího pokutový kop a brankáře soupeřova družstva, musí být mimo pokutové území a mimo pokutový oblouk a současně před míčem, tj. ve vzdálenosti větší než 11 m od brankové čáry bránícího družstva,
  c) branka bránícího družstva nebyla opuštěna. Před provedením pokutového kopu musí v brance bránícího družstva být brankář; přitom brankář musí být čelem k míči a oběma nohama na brankové čáře mezi brankovými tyčemi. Pohybovat se může po brankové čáře mezi brankovými tyčemi, avšak dříve, než bude míč ve hře, nesmí opustit brankovou čáru směrem k míči.
 9. K provedení pokutového kopu musí rozhodčí vždy dát znamení píšťalkou; znamení dá poté, co se ujistí, že jsou splněny podmínky uvedené ve čl. 9.
  Pokutový kop se provádí do míče volně a nehybně ležícího na středu pokutové značky. Posunutí míče mimo pokutovou značku není dovoleno ani v případě, že je pokutová značka v kaluži nebo v blátě.
 10. Pokutový kop je správně proveden, pohne-li se míč dopředu, tj. směrem k brankové čáře bránícího družstva. Zahraje-li hráč provádějící pokutový kop míč dozadu nebo do strany rovnoběžně s brankovou čárou, nedostal se míč do hry a rozhodčí nechá pokutový kop opakovat.
 11. Pokutový kop může být proveden i tak, že hráč provádějící pokutový kop zahraje míč šikmo dopředu, aby se ho mohl zmocnit jeho spoluhráč. Tento spoluhráč však smí vkročit do pokutového území, překročit pokutový oblouk nebo se přiblížit k brankové čáře na vzdálenost kratší než 11 m, až když je míč ve hře.
 12. Přestupky před provedením pokutového kopu:
  a) Hráč provádějící pokutový kop poruší pravidlo, jestliže např.
  • při rozběhu k provedení pokutového kopu se zastaví, aby se brankář předčasně vrhl do jedné části branky, a potom kopne míč do její odkryté části, nebo
  • provede kop obrácen zády k brance, nebo skloní se u míče, jako by ho chtěl rukou posunout, a přitom znenadání provede kop, nebo použije nějaký podobný trik k oklamání soupeřova brankáře.
  b) Brankář bránícího družstva poruší pravidlo, jestliže po znamení rozhodčího k provedení pokutového kopu, ale dříve, než je míč ve hře, opustí brankovou čáru směrem k míči.
  c) Ostatní hráči poruší pravidlo, jestliže po znamení rozhodčího k provedení pokutového kopu, ale dříve než je míč ve hře
  • přiblíží se k míči na vzdálenost menší než 9,15 m, nebo
  • vstoupí do pokutového území, nebo
  • přiblíží se k brankové čáře na vzdálenost menší než 11 m.
 13. Dojde-li před provedením pokutového kopu k porušení pravidla, nechá rozhodčí pokutový kop provést. V případě, že pravidlo poruší:
  a) brankář nebo spoluhráč brankáře, a branky nebylo dosaženo, nechá rozhodčí pokutový kop opakovat,
  b) brankář nebo spoluhráč brankáře, a branky bylo dosaženo, rozhodčí branku uzná,
  c) hráč provádějící pokutový kop nebo jeho spoluhráč, a branky bylo dosaženo přímo, nebo i po odražení míče od tyče, břevna branky, nebo od brankáře, nechá rozhodčí pokutový kop opakovat,
  d) hráč provádějící pokutový kop nebo jeho spoluhráč, branky nebylo dosaženo, a míč:
  • přímo z pokutového kopu skončí mimo branku, naváže hru hráč bránícího družstva kopem od branky nebo vhazováním,
  • brankář vyrazí mimo hrací plochu, naváže hru hráč útočícího družstva kopem z rohu nebo vhazováním,
  • brankář chytí a má ho pod kontrolou, nechá rozhodčí pokračovat ve hře,
  • se odrazí od tyče nebo od břevna branky zpět do pole nebo ho brankář vyrazí zpět do pole tak, že se míče dotkne jiný hráč, než ten, který porušil pravidlo, považuje rozhodčí akci pokutového kopu za ukončenou a nechá pokračovat ve hře,
  • se odrazí od tyče nebo od břevna branky zpět do pole nebo ho brankář vyrazí zpět do pole tak, že se míče jako první dotkne hráč, který porušil pravidlo, přeruší rozhodčí hru a nařídí nepřímý volný kop, který provede hráč bránícího družstva z místa, kde se provinivší se hráč dotkl míče (s ohledem na zvláštní ustanovení k pravidlu VIII).
  e) hráči obou družstev, nechá rozhodčí pokutový kop opakovat, ať je výsledek akce pokutového kopu jakýkoli.
 14. Akce pokutového kopu končí v okamžiku, kdy rozhodčí s konečnou platností rozhodne, zda branky bylo nebo nebylo dosaženo. Akce pokutového kopu končí např. tím, že míč
  • přejde brankovou čáru do branky, nebo
  • přes brankovou nebo přes pomezní čáru opustí hrací plochu, nebo
  • brankář chytí a pevně jej drží, nebo
  • se odrazí od tyče nebo od břevna branky zpět do pole, nebo ho brankář vyrazí zpět do pole a míče se dotkne další hráč, nebo
  • praskne nárazem na brankovou tyč či břevno nebo poté, co se ho dotkl brankář.

  Jestliže rozhodčí považuje akci pokutového kopu za ukončenou, a míč přitom neopustil hrací plochu, nechá pokračovat ve hře.

 15. Jestliže se některý hráč po správném provedení pokutového kopu dopustí přestupku ve smyslu pravidla XII, rozhodčí potrestá p

  Pokutový kop v prodloužené době hry

 16. Nařídí-li rozhodčí pokutový kop v normální době hry na konci prvního poločasu nebo na konci utkání, a skončí-li doba hry dříve, než pokutový kop mohl být proveden, musí rozhodčí k jeho provedení dobu hry prodloužit. Dobu hry prodlouží rozhodčí o čas, po který bude trvat akce pokutového kopu. Teprve když je výsledek akce pokutového kopu zřejmý, rozhodčí poločas, popřípadě utkání, ukončí. Rozhodčí na tuto situaci před provedením pokutového kopu upozorní kapitány obou družstev.
 17. Dojde-li před provedením pokutového kopu v prodloužené době hry k porušení pravidla, nechá rozhodčí pokutový kop provést a rozhodne podle výsledku akce pokutového kopu. V případě, že pravidlo poruší:
  a) brankář nebo spoluhráč brankáře, a branky nebylo dosaženo, prodlouží rozhodčí doby hry a nechá pokutový kop opakovat,
  b) brankář nebo spoluhráč brankáře, a branky bylo dosaženo, rozhodčí branku uzná a poločas nebo hru ihned ukončí,
  c) hráč nebo spoluhráč hráče provádějícího pokutový kop, a branky bylo dosaženo, prodlouží rozhodčí doby hry a nechá pokutový kop opakovat,
  d) hráč nebo spoluhráč hráče provádějícího pokutový kop, branky nebylo dosaženo a míč přímo z pokutového kopu skončí mimo branku, nebo ho brankář vyrazí mimo hrací plochu, nebo ho brankář chytí a má ho pod kontrolou, nebo se míč odrazí od tyče nebo od břevna branky zpět do pole, nebo ho zpět do pole vyrazí brankář, poločas nebo hra ihned končí.
  e) hráči obou družstev, prodlouží rozhodčí doby hry a nechá pokutový kop opakovat.
 18. Akce pokutového kopu, který se provádí v prodloužené době hry, končí v okamžiku, kdy po správně provedeném pokutovém kopu míč:
  a) přejde brankovou čáru do branky,
  b) opustí přes brankovou nebo přes pomezní čáru hrací plochu,
  c) se odrazí od tyče nebo od břevna branky zpět do pole,
  d) brankář chytí nebo jej vyrazí zpět do pole,
  e) se ho dotkne jiný hráč než brankář,
  f) praskne nárazem na brankovou tyč či břevno nebo poté, co se ho dotkl brankář.

  Akce pokutového kopu však trvá i v době, kdy se míč odráží od jedné brankové tyče ke druhé, od tyče do břevna, nebo se ho mezitím či potom dotkne brankář, a skončí teprve v okamžiku, kdy míč opustí hrací plochu buď do branky, nebo mimo ni, popřípadě když je s konečnou platností jasné, že zůstane na hrací ploše.

 19. Jestliže hráč provádějící pokutový kop v prodloužené době hry zahraje míč šikmo dopředu, aby se ho mohl zmocnit jeho spoluhráč, ukončí rozhodčí poločas, případně utkání, v okamžiku, kdy se spoluhráč hráče provádějícího pokutový kop dotkl míče.
 

Copyright © 2003 WWW.TJMRLINEK.CZ