Znak klubu

Znak klubu

Vlaječka klubu

PRAVIDLA KOPANÉ

 

Používáte rozlišení

 

www.seznam.cz

 

 


VÝSTROJ HRÁČŮ
Bezpečnost
Hráč nesmí mít na sobě nic, čím by mohl ohrozit sebe nebo jiného hráče (včetně všech druhů šperků).

Základní výstroj

  Povinnou základní výstroj hráče tvoří

  • dres nebo tričko,
  • trenýrky (pokud jsou pod nimi termokalhoty, musí být stejné barvy jako trenýrky nebo barvy, která na trenýrkách převládá),
  • stulpny (podkolenky),
  • chrániče holení,
  • kopačky.

  Chrániče holení

  • musí být zcela zakryty punčochami,
  • musí být zhotoveny z vhodného materiálu (z gumy, plastu nebo podobné hmoty),
  • musí poskytovat přiměřenou ochranu před zraněními.

  Brankáři
  Oblečení brankářů se musí lišit barvou od oblečení ostatních hráčů, rozhodčího a jeho asistentů.

Trestní ustanovení

  Při porušení tohoto pravidla

  • rozhodčí nemusí přerušit hru,
  • rozhodčí vyzve hráče, který má závadu na výstroji, aby opustil hrací plochu a uvedl svoji výstroj do pořádku,
  • hráč, který neuvede svoji výstroj do pořádku do nejbližšího přerušení hry, musí opustit hrací plochu,
  • hráč, kterého rozhodčí vykázal z hrací plochy, se smí vrátit zpět na hrací plochu pouze se souhlasem rozhodčího,
  • rozhodčí dříve, než udělí hráči souhlas k návratu na hrací plochu, musí zkontrolovat, zda hráč uvedl svoji výstroj do pořádku,
  • rozhodčí smí hráči udělit souhlas k návratu na hrací plochu pouze v době, kdy je míč ze hry.

  Hráče, kterého rozhodčí pro porušení tohoto pravidla vykázal z hrací plochy a jenž se na ni bez jeho souhlasu vrátil, rozhodčí napomene.

  Navázání hry
  Jestliže rozhodčí přeruší hru, aby hráče napomenul

  • nařídí nepřímý volný kop, který provede hráč soupeře z místa, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII).
ROZHODNUTÍ ČMFS
 1. Hrát bez obuvi je zakázáno. Hráči mohou mít jakoukoli rovnocennou sportovní obuv odpovídající ustanovení pravidla; gumotextilové kopačky se považují za sportovní obuv rovnocennou kopačkám koženým.
 2. V kategoriích mužů, dorostenců a starších žáků je hráčům povolen start v kopačkách s vyměnitelnými kolíky. Toto ustanovení platí i pro mladší žáky, kteří nastoupí ve vyšší věkové kategorii.
 3. Rozhodčí nedovolí nastoupit hráči v takových kopačkách, jejichž kolíky mají ostré hrany, z jejichž kolíků vystupují kovové upevňovací části nebo jejichž kolíky jsou zlomené, dále pak v kopačkách s kolíky, jejichž délka a průměr by podle názoru rozhodčího mohly být nebezpečné pro ostatní hráče.
 4. Používání chráničů holení je povinné pro všechny kategorie.
 5. Každý hráč odpovídá za svoji výstroj. V utkáních mládeže odpovídá za správnou výstroj hráčů i trenér a vedoucí družstva.
VÝKLAD K PRAVIDLU
 1. Před zahájením utkání je rozhodčí povinen zkontrolovat výstroj hráčů, především kolíky na kopačkách a chrániče holení. Pravidlo nestanovuje, jak mají vypadat a jaké rozměry mají mít kolíky na kopačkách hráčů. Rozhodčí však odpovídá za to, že nepřipustí ke hře hráče, jejichž obuv by pro zdraví hráčů mohla být nebezpečná.
 2. Neliší-li se podle názoru rozhodčího dostatečně barva oblečení hráčů a brankářů obou družstev. je na pokyn rozhodčího povinen oblečení změnit pořádající oddíl (pokud není Soutěžním řádem nebo Rozpisem soutěže stanoveno jinak).
  Rozhodčí musí dbát, aby se barva oblečení jeho i jeho asistentů zřetelně lišila od barev oblečení hráčů obou družstev. V případě potřeby je proto pořádající oddíl povinen zapůjčit rozhodčímu (asistentům rozhodčího) vhodný sportovní úbor odlišné barvy.
 3. Dresy hráčů musí být na zadní straně opatřeny zřetelnými, nejméně 25 cm vysokými číslicemi. Brankář má číslo 1, ostatní hráči mají mít čísla 2 až 11; náhradníci mají číslo 12 a vyšší. Čísla na dresech hráčů musí souhlasit s čísly uvedenými u jejich jmen v zápise o utkání. Správnost očíslování hráčů potvrzuje kapitán družstva před utkáním svým podpisem na zápisu o utkání. Soutěžním řádem, popřípadě Rozpisem soutěže, může být číslování hráčů dále upraveno i jinak.
 4. Kapitán družstva musí být na levém rukávě označen zřetelnou, nejméně 5 cm širokou páskou z látky barvy výrazně odlišné od barvy jeho dresu. To platí i pro hráče (brankáře), který v průběhu hry převezme funkci kapitána družstva.
 5. Se souhlasem rozhodčího si za nepříznivého nebo chladného počasí mohou hráči pod výstroj obléci punčochové nebo teplákové kalhoty, všichni hráči jednoho družstva však musí být oblečeni jednotným způsobem. Brankář smí v teplákových kalhotách nastoupit kdykoli. Oblečení teplákových kalhot nezbavuje hráče ani brankáře povinnosti použít stulpny a chrániče holení.
 6. Spodní oteplovací kalhoty (thermokalhoty) mohou kdykoli použít hráči i jednotlivě za předpokladu, že tyto kalhoty mají stejnou barvu jako trenýrky a sahají nad koleno. Jsou-li trenýrky vícebarevné, musí mít oteplovací kalhoty tu barvu, která na trenýrkách převládá.
 7. Brankář může jako ochranu proti oslnění použít čepici, ale jen s měkkým látkovým štítkem.
 8. Dospělý hráč, který nosí brýle, může v utkání hrát, avšak před zahájením hry podpisem v zápise o utkání potvrdí prohlášení, že „hraje v brýlích na vlastní nebezpečí a že odpovídá i za možné zranění jiných hráčů“.
  U hráčů mladších 18ti let, kteří nosí brýle, nesou odpovědnost rodiče hráče nebo jejich zákonní zástupci. Ti proto před soutěží (nebo případně i před utkáním) předají vedoucímu družstva písemné prohlášení, kterým svoji odpovědnost potvrdí. Před utkáním potom hráč, vedoucí a trenér družstva svými podpisy stvrdí, že uvedené prohlášení mají k dispozici.
 9. Rozhodčí nedovolí nastoupit hráči, který má na sobě předměty nebezpečné pro ostatní hráče nebo i pro hráče samotného. Takovými předměty mohou např. být prsteny, čelenky, vlasové síťky, protézy, sádrové obvazy, kovové přezky, náramky a náramkové hodinky, řetízky, náušnice a jiné šperky.
 10. Při výměně hráčů se hráč nastupující do branky musí převléknout do dresu, jehož barva je odlišná od barev dresů hráčů obou družstev, brankáře soupeře a od barvy úboru rozhodčího i jeho asistentů. Původní brankář, který bude po výměně hrát v poli, musí mít dres barvy shodné s barvou dresů ostatních hráčů jeho družstva. Čísla nových dresů obou, hráče i brankáře, nesmí být shodná s již použitými čísly ostatních hráčů jejich družstva. To platí i pro případ, když k výměně hráčů dojde jen dočasně pro určitou fázi hry.
  Změnu v očíslování hráčů zaznamená rozhodčí v zápise o utkání.

  Závada na výstroji

 11. Zjistí-li rozhodčí před zahájením hry na výstroji hráče závadu, kterou lze odstranit, vyzve hráče, aby svoji výstroj uvedl do pořádku. Po odstranění závady na výstroji se může tento hráč zúčastnit hry. Zahájení hry se však z tohoto důvodu nesmí zdržet.
  Zjistí-li rozhodčí před zahájením hry na výstroji hráče závadu, kterou nelze odstranit, např. tvrdý sádrový obvaz, nepřipustí tohoto hráče ke hře. Za tohoto hráče však smí nastoupit jiný hráč a družstvo smí doplnit počet náhradníků.
 12. Zjistí-li rozhodčí po zahájení hry na výstroji hráče závadu, kterou nelze odstranit, vykáže tohoto hráče z hrací plochy. Tento hráč se nesmí zúčastnit další hry, smí jej však vystřídat náhradník, pokud již družstvo nevyčerpalo povolený počet střídání.
 13. Zjistí-li rozhodčí po zahájení hry na výstroji hráče závadu, kterou lze odstranit, nemusí ihned přerušit hru, ani když se hráč se závadou na výstroji zapojí do hry; vhodným způsobem ihned vyzve hráče, aby svoji výstroj uvedl do pořádku s tím, že pokud tak neučiní, vykáže ho při nejbližším přerušení hry z hrací plochy. Hráče, který neuposlechne výzvy rozhodčího k opuštění hrací plochy, napomene rozhodčí za nesportovní chování.
 14. Hráč, kterého rozhodčí pro závadu na výstroji vykázal z hrací plochy, se chce se na hrací plochu vrátit zpět, musí vyčkat, až bude míč ze hry; poté se ohlásí kdekoli od pomezní čáry rozhodčímu, který se přesvědčí, zda jeho výstroj odpovídá ustanovením pravidla. Na hrací plochu smí vstoupit, až když mu rozhodčí ke vstupu udělí souhlas. Hráče, který vstoupí na hrací plochu bez souhlasu rozhodčího, napomene rozhodčí za neoprávněný vstup na hrací plochu (viz čl. 12 pravidla III).
 15. Přerušil-li rozhodčí hru, aby zkontroloval výstroj hráče, nebo aby vykázal hráče z hrací plochy pro uvedení výstroje do pořádku, a předtím nebylo porušeno jiné pravidlo, naváže rozhodčí hru míčem rozhodčího v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII).
 16. Na upozornění kapitána, že výstroj některého hráče soupeřova družstva neodpovídá ustanovením tohoto pravidla, je rozhodčí povinen zkontrolovat výstroj hráče, učiní tak však až při nejbližším přerušení hry.
 17. Pokud během utkání dojde k neopravitelnému poškození výstroje hráče, je v kompetenci rozhodčího povolit její výměnu. Jedná-li se o dres, smí hráč použít pouze dresu s takovým číslem, které ještě nebylo uvedeno u jeho družstva v zápise o utkání. Hráč však nesmí ve hře pokračovat s dresem bez čísla.
 18. Rozhodčí musí dbát, aby výstroj hráčů byla bez závad nejen z hlediska bezpečnosti hráčů, ale i z hlediska sportovního a estetického. Proto se za závadu na výstroji považuje roztržené tričko nebo trenýrky, shrnuté stulpny, ale i vyhrnutí trička nad pás apod.
 

Copyright © 2003 WWW.TJMRLINEK.CZ